PODZÁMČÍ zemědělská a.s. okres Přerov

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 1832

viz /podzamci-zemedelska-a-s-

----------------------------------------------------------------------------------------------

Představenstvo akciové společnosti PODZÁMČÍ zemědělská a. s.

se sídlem v Dolním Újezdě 4, PSČ 751 23

zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě

pod spis. znač. oddíl B, vložka 1832

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat 27. června 2017 ve 9.00 hod

v kanceláři společnosti PODZÁMČÍ zemědělská a. s.

Dolní Újezd č. 4

 

 

Pořad jednání valné hromady:

Usnesení: Valná  hromada rozhodla o změně platných stanov Společnosti takto:

V dosavadním znění se mění:

článek 7 odstavec 1. stanov Společnosti tak, že stávající znění se vypouští a je nahrazeno takto: "Akcie společnosti znějící na jméno jsou podle těchto stanov převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva. V případě, že představenstvo společnosti neudělí souhlas výslovně, má se za to, že nesouhlasí".

Zdůvodnění: Důvodem návrhu změny stanov je omezení převoditelnosti akcií, přičemž podmínění převodu souhlasem orgánu společnosti, v tomto případě představenstva společnosti, je legitimním a zákonem předpokládaným (viz § 270 a násl. ZOK) umožněním kontroly společnosti nad její vlastnickou strukturou, kterého společnost hodlá využít.

 


Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 7. června 2017. Akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v knize akcionářů.

Prezence akcionářů pro řádnou valnou hromadu bude probíhat v místě konání valné hromady na určeném místě dne 27. června 2017 od 8.30 hod.

Akcionáři se při prezenci prokazují

– fyzické osoby platným průkazem totožnost

– právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce, statutární zástupce

platným průkazem totožnosti a zplnomocnění zástupci plnou mocí s ověřeným(i) podpisem(y)

statutárního orgánu právnické osoby a platným průkazem totožnosti

Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo ověřené kopii a odevzdají se při prezenci.

Právo účasti na valné hromadě má každý držitel akcie na jméno. Každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě akciová společnost nehradí.

Vyjádření představenstva společnosti k záležitostem projednávaných  na valné hromadě:

Projednávané záležitosti jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích a s legislativou pro účetnictví, potvrzenou výrokem auditora. Navrhovaná usnesení, vyžadující souhlas akcionářů, jsou předpokladem pro další rozvoj společnosti.

Dokumenty týkající se jednání valné hromady včetně návrhu usnesení vč. komplexního znění stanov jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin.

Hlavní údaje účetní uzávěrky k  31.12.2016 v tis. Kč :

Dlouhodobý majetek   21.959                                      Vlastní kapitál                18.972

Oběžná aktiva             15.121                                       z toho zákl. Kapitál         23.000

Aktiva celkem             38.646                                       Cizí zdroje                      17.245

Výnosy celkem           18.229                                        Náklady celkem             17.351

Hospodářský výsledek po zdanění za účetní období  878 tis. Kč

Představenstvo PODZÁMČÍ zemědělská a. s.

Dolní Újezd 25. 5. 2017

 

-------------------------------------------------------------------------

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.